Plán péče a výchovy v Mikrojeslích Všesličky pro období září 2018/ srpen 2019

01.09.2018

I. Hlavní cíl

V Mikrojeslích Všesličky poskytujeme péči a výchovu dětem v atmosféře klidu, pohody a důvěry, čímž se v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonie. Děti jsou podporovány ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci a v neposlední řadě i respektu k sobě i druhým.

II. Etické principy

Děti jsou vedeny k samostatnosti a důvěře v sebe sama a podporovány k poznávání, tvořivosti a radosti z učení.

 • Vytváříme klidné prostředí, ve kterém dětem umožňujeme samostatné objevování (dětem nepředkládáme hotové řešení, necháme prostor k experimentaci, pro řešení pokusem a omylem, za chybu dítě nekritizujeme, ale pobízíme k dalšímu pokusu atd.).
 • Povzbuzujeme děti k samostatnosti (já věřím, že to dokážeš, společně to ještě jednou zkusíme atd.). Prostor pro samostatnost ponecháváme ve všech aktivitách (např. v oblékání, jídle, pohybu, výtvarných, hudebních a dalších činnostech). Snažíme se, aby každé dítě zažívalo radost z tvorby a z her.
 • Vytváříme prostor pro volnou hru a dětskou spontaneitu (např. prostor pro volbu ve hře i v rozhodování, jak danou činnost chce dělat, např. nezasahujeme do jeho výtvarné práce, abychom ji "vylepšili"). Činnosti plánujeme tak, aby je děti zvládly, ne aby hlavní podíl práce byl na pečující osobě. Pokud se dítěti nedaří, naplánujeme jednodušší činnost.

Děti jsou vedeny k úctě k životu a zdraví, k pozitivnímu vztahu k přírodě a k zvířatům, ochraně životního prostředí a k šetrnému zacházení s potravinami.

 • Chodíme s dětmi na procházky do okolí.
 • Povídáme si s dětmi o přírodě kolem nás, pozorujeme zvířata, ptáky, hmyz, rostliny. Ukazujeme jim, kde rostou a žijí, nejlépe přímo v přírodě, ve svém okolí. Jsme pro děti příkladem jak se ke svému okolí chovat, abychom mu neškodili.
 • Umožňujeme dětem hrát si v přírodě a naslouchat zvukům přírody, vnímat přírodu všemi smysly.
 • Vlastním příkladem vedeme děti k péči o přírodu. Třídíme společně s dětmi odpad a hravou formou zdůvodňujeme proč.
 • Vedeme děti k šetření zdrojů, např. neplýtvat elektřinou (zhasínáme společně), vodou ani věcmi.
 • Učíme děti neplýtvat jídlem (děti nenutíme dojídat, ale vedeme je k tomu, aby si raději nandaly méně, když neví, kolik sní, nebo když jídlo neznají a nevědí, zda jim bude chutnat, aby s jídlem zacházely s úctou, apod.). Dbáme na zdravou stravu, aby děti získaly dobré stravovací návyky.
 • Využíváme pohádek, příběhů, písniček s přírodní tematikou. Podporujeme vyjádření prožitku dětí z přírody pomocí slovního, dramatického či výtvarného projevu (vyrábění z přírodnin).

Děti jsou vedeny ke vzájemné úctě, respektu, solidaritě a spolupráci, k řešení konfliktů nenásilnou cestou a k životu v komunitě lidí.

 • Podporujeme děti v tom, aby starší pomáhaly mladším a silnější slabším. Dětem vysvětlíme, vysvětlíme, že tak by to mělo fungovat i ve společnosti, nejen v jejich kolektivu. Toto ilustrujeme při společných hrách, kde klademe důraz na spolupráci a na výjimečnost každého jedince. Snažíme se nikoho nezrazovat od toho, na co se sám cítí a poskytujeme mu pomoc při jeho snažení.
 • Děti vedeme k toleranci.
 • Stanovíme společně s dětmi jednoduchá pravidla.

III. Metody práce s dětmi

Základní principy výchovy

 • Individuálně podporujeme u každého dítěte jeho rozvoj, zvídavost, tvořivost a snahu po objevování a aktivitě.
 • Nepřetěžujeme dítě fyzicky ani psychicky (respektujeme jeho potřeby, např. potřebu spánku, odpočinku, relaxace atd.).
 • Vytváříme pevné základy pro postupné osamostatňování každého dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji jeho osobnosti.
 • Rozvíjíme řečové a komunikativní dovednosti.
 • Úzce spolupracujeme s rodinou a vytváříme podmínky pro zajištění organické provázanosti režimu dne, péče i výchovy mezi pečující osobou a rodinou.
 • Rozvíjíme dítě ve všech oblastech a vhodně střídáme různé činnosti (pohybové, hudební, výtvarné, pracovní, dramatické, literární atd.).
 • Vytváříme přívětivé klima (pohoda, klid, radost ze společně prožitého dne) a posilujeme vzájemné vztahy mezi dětmi.
 • Pomáháme dětem, pokud to potřebují, ale především posilujeme důvěru dítěte v jeho vlastní schopnosti.
 • Nastavujeme jednoduchá, ale pevná pravidla (společně s dětmi dbáme na jejich dodržování).

Metody práce s dětmi

 • Integrované učení
 • Učení na základě přirozené nápodoby tzn. spontánní sociální
 • Učení hrou a konkrétními činnostmi

Hlavní činnosti

 • Výtvarné tvoření
 • Hudební aktivity
 • Pohybové aktivity (rozvoj hrubé i jemné motoriky)
 • Literární aktivity (práce s knihou)

Interakční oblasti

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika (řeč, fantazie, city...)
 • Dítě a ten druhý (dospělý i vrstevník)
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Respektování potřeb dítěte

 • Veškeré aktivity jsou uskutečňovány s ohledem na věk dětí, individuální rozvoj dětí (sebeobsluha, hygienické návyky, vývoj řeči, komunikace, sociální kontakt a pohyb) a respektování jejich potřeb, a to zejména pocit bezpečí a jistoty, potřeba volného pohybu a potřeba řádu.
 • Respektujeme přání rodičů a provázanost s rodinnou výchovou.

IV. Výchova a péče v mikrojeslích

Harmonogram dne je stejný pro každý den a přizpůsobuje se přítomným dětem. Ráno děti vítá při ranním kruhu slon Melou, který se jmenuje podle potoka Melounka, který protéká obcí. Součástí ranního vítání je i pohybová chvilka.

Následuje hlavní činnost. Vzdělávací plán je přizpůsobován individuálním schopnostem dětí a kopíruje roční období a přirozený běh přírody. Témata jsou rozdělena do jednotlivých bloků, přičemž jeden blok je plánovaný na dva týdny. O probíraném tématu jsou rodiče informováni na nástěnce v chodbě mikrojeslí, příp. prostřednictvím sociálních sítí v podobě myšlenkových map.

Pečující osoby kladou důraz na respektování individuality dítěte a spolupráci s rodinou. K práci jsou mimo jiné využity i Montessori pomůcky, které se věnují 5 základním oblastem (praktický život, smyslová výchova, jazyková výchova, matematika, kosmická výchova).

V. Tematický plán


ZÁŘÍ

 • Vítej mezi námi

ŘÍJEN

 • Podzim

LISTOPAD

 • Lidské tělo

PROSINEC

 • Adventní čas

LEDEN

 • Zima

ÚNOR

 • Z pohádky do pohádky

BŘEZEN

 • Řemesla a povolání

DUBEN

 • Jaro

KVĚTEN

 • Rodina a domov

ČERVEN

 • Doprava

ČERVENEC

 • Léto

SRPEN

 • Cesta kolem světa

Ve Všestarech dne 1. 9. 2018