Provozní řád Mikrojeslí Všesličky pro období září 2018/ srpen 2019

01.09.2018

I. Údaje o mikrojeslích

Adresa: Všestary 94, Všestary 503 12

Zřizovatel/Provozovatel: Obec Všestary

IČO : 00269760

Zodpovědná osoba: Mgr. Michaela Chládková

Kapacita: 4

Věkové složení: 0,5 až 4 roky

Provozní doba: 6:30 - 17:30

II. Organizační podmínky

Podmínky pro přijetí dítěte

Děti jsou přijímány pouze v případě, že dítě splňuje podmínky uvedené v tomto řádu a pokud to kapacita dovolí na základě zápisu do mikrojeslí; dítě může být do mikrojeslí přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky mikrojeslí. Žádosti o přijetí jsou přijímány pouze osobně nebo elektronicky manažerkou projektu.

Manažerka projektu založí dítěti "Evidenční list" s potřebnými identifikačními údaji, do kterého se zakládá potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost se záznamem o očkování a celkovém zdravotním stavu dítěte, ne starším než 14 dnů před nástupem dítěte do mikrojeslí.

Informování o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uskutečněno bez zbytečného odkladu.

Péče je poskytována na základě smlouvy o poskytování služby péče o dítě.

Kritéria pro přijetí dítěte do mikrojeslí pro období září 2018/ červen 2019:

1. Trvalý pobyt v obci Všestary (3 body) nebo trvalý pobyt mimo obec Všestary (1 bod)

2. Věková skupina:

rok narození 2018 (1 bod)

rok narození 2017 (3 body)

rok narození 2016 (3 body)

rok narození 2015 (2 body)

3. Dítě osoby zaměstnané v mikrojeslích Všesličky (5 bodů)

Na základě získaných bodů bude sestaven pořadník nepřijatých dětí a na jeho základě bude nabídnuto případně uvolněné místo.

O přijetí, resp. nepřijetí, bude rozhodovat manažer projektu, jakožto i o rozhodnutích v případě získání stejného množství bodů většího počtu dětí. Na přijetí dítěte není právní nárok.

Rodiče předloží k ověření dat před nástupem dítěte do mikrojeslí:

- rodný list dítěte

- kartičku pojištěnce dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- vyjádření lékaře

- potvrzení o vazbě rodičů na trhu práce

Přivádění dětí

Dítě do mikrojeslí přivádí zákonný zástupce dítěte, nebo jím pověřená osoba starší 18- ti let, od 6:30 do 8:00, resp. v 12:00 v případě pouze odpolední přítomnosti. Dítě musí být zdravé, zákonný zástupce je povinen hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte. Dítě přicházející po nemoci nemusí mít potvrzení o zdravotním stavu od lékaře v běžných případech, ve sporných případech mikrojesle požadují souhlas lékaře s jeho návratem do mikrojeslí.

Nepřítomnost dítěte v mikrojeslích

Plánovaně nepřítomné dítě je nutné odhlásit předem co nejdříve - nejpozději do 12.00 hodin předcházející den v on-line docházkovém systému a odhlásit stravu dle podmínek školní jídelny. V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je nutné informovat mikrojesle bez zbytečného odkladu telefonicky - nejpozději však do 8:00 hodin. Pokud bude neomluvená nepřítomnost dítěte delší než 14 dní, provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení dítěte z mikrojeslí.

Odvádění dětí

Dítě z mikrojeslí odvádí zákonný zástupce dítěte, nebo jím pověřená osoba starší 18- ti let, která je zapsána ve Smlouvě o poskytnutí péče od 16:00 do 17:30, resp. v 12:00 v případě pouze dopolední přítomnosti. V případě, že nebude dítě vyzvednuto do ukončení provozní doby a nepodaří se kontaktovat rodiče, vyhrazuje si provozovatel právo kontaktovat místní policii

Ukončení docházky dítěte do mikrojeslí

K ukončení docházky dítěte do mikrojeslí dochází:

- před nástupem do MŠ,

- není-li dítě schopno se adaptovat na nové prostředí,

- pokud zdravotní stav dítěte ohrožuje ostatní děti,

- neplní-li rodiče své povinnosti,

- nesplňuje-li rodič či dítě kritéria přijetí,

- uvede-li rodič nepravdivé či neúplné informace,

- pokud je neomluvená neúčast delší než 14 dní po sobě jdoucích.

III. Povinnosti rodičů

Rodiče jsou povinni:

- neprodleně hlásit změny svého bydliště, zaměstnavatele, kontaktu jakožto i dalších podstatných údajů pro účely provozu mikrojesle a zapojení do pilotního ověření

- informovat o zdravotním stavu dítěte, příp. včas omlouvat nepřítomnost dítěte

- přivádět dítě do zařízení pouze zdravé bez jakýchkoliv příznaků nemoci

- spolupracovat na projektu, tj. poskytnout údaje o důvodech, které vedly rodiče k využití mikrojeslí, o finanční náročnosti, o spokojenosti, o zvýšení zaměstnanosti rodičů v důsledku využití mikrojeslí, o zvýšení spokojenosti se sladěním pracovních a rodinných povinností, jakožto i o dalších skutečnostech dle potřeby

- doložit doklady o vazbě obou rodičů na trh práce při zahájení účasti, ukončení účasti i každé změně postavení rodičů na trhu práce

- v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte vyzvednout dítě z mikrojeslí

Rodiče souhlasí s tím, že děti, jakožto uživatelé, používají herní prvky u zařízení i vybavení hřiště a zařízení (např. trampolína, houpací prkno, molitanové bloky), i jiná veřejná hřiště pod dozorem pečující osoby. Uživatelé hřiště u Mikrojeslí Všesličky jsou vázáni Provozním řádem dětského hřiště (k nahlédnutí v Mikrojeslích Všesličky).

IV. Režimové požadavky

Harmonogram dne

§ 6,30 - 8,00 příchod dětí, spontánní hraní, příp. snídaně

§ 8,00 - 8,30 kruh

§ 8,30 - 9,00 řízené činnosti dětí

§ 9,00 - 9,30 svačinka

§ 9,30 - 11,15 pobyt venku na zahradě nebo v tělocvičně

§ 11,30 - 12,30 oběd, příp. odchod dětí

§ 12,30 - 14,00 odpočinek

§ 14,00 - 14,30 svačina

§ 14,30 - 16,00 spontánní činnosti dětí, v letních měsících na zahradě

§ 16,00 - 17,30 odchod dětí, spontánní hraní

Harmonogram dne je pouze orientační a může se měnit s ohledem na potřebu přítomných dětí.

Pohybové aktivity

- jsou zařazovány nejméně 2x denně - vždy dopoledne v rámci pobytu venku a také v tělocvičně při cvičebních/tanečních aktivitách (říkanky s pohybem apod.) + v případě nepříznivého počasí

Pobyt venku

- zpravidla jsou děti venku 1,5 hodiny dopoledne a poté i odpoledne s ohledem na dobu spánku a dobu odchodu domů, zároveň se tato doba upravuje s ohledem na venkovní teploty

Odpočinek

- k odpočinku se využívá ložnice, kde jsou dětské postýlky; ložní prádlo mají děti samostatně uloženo ve svém fochu v regálu; odpočinek následuje individuálně během dne s ohledem na potřeby dětí

Stravování

- oběd pro děti zajišťují sami rodiče, příp. prostřednictvím Školní jídelny Všestary dle svých podmínek

- dopolední a odpolední svačinu zajišťují sami rodiče pro své dítě jednotlivě

Pitný režim

- děti mají možnost nalít si kdykoli během dne neslazený ovocný čaj nebo vodu.

Bezpečnost

- v případě úrazu je pečující osoba povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě ohrožení života volat lékařskou záchrannou službu; rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně

V. Hygiena provozu mikrojeslí

Děti se převlékají v šatně do vlastního oblečení, včetně oblečení na pobyt venku, přezouvají se do vlastních přezůvek se světlou podrážkou, do vlastní obuvi na pobyt venku. Všechno oblečení, včetně obuvi rodiče viditelně označí jménem dítěte. Dítě používá vlastní papírové plenky.

Z bezpečnostních důvodů nesmí mít dítě u sebe šperky, žvýkačky, cukrovinky a drobné předměty hrozící vdechnutím.

Kočárky, dětské motorky a kola zůstávají v hale mikrojeslí, cenné věci a tašky si rodiče odnáší s sebou. Rodiče nesou zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do mikrojeslí.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení)

Teplota vzduchu:

- kontrola teploty vzduchu - v prostorách s trvalou činností je zajištěna kontrola teploty vzduchu nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti

Větrání:

- větrá se pravidelně dle meteorologických podmínek

Denní osvětlení:

- v prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla:

- lůžkoviny se mění nejméně jednou za 2 týdny

- ručníky se mění jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned

- čisté a použité prádlo je skladováno odděleně

- matrace na spaní jsou jednou ročně dezinfikovány

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Denní úklid:

- setření na vlhko všech podlah

- vynášení odpadků

- vyčištění koberců vysavačem

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří

Týdenní, celkový:

- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů

- omytí polic s pomůckami

- omytí hraček, praní plyšových a látkových hraček v případě potřeby

Generální:

- minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a celkový úklid všech prostor mikrojeslí

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

- pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů

- obaly z plastů, papíru, skla musí být ukládány zvlášť a vynášeny denně odpovídajícím způsobem

VI. Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Pečující osoby vymýšlí vlastní programy podporující zdravý životní styl dětí a jejich rodin prevencí nemocnosti dětí pravidelným větráním, častým pobytem venku, psychohygienou ve formě odpočinku dětí atd.

Lékárnička první pomoci, seznam telefonních čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění jsou k dispozici v prostorech mikrojeslí.

VII. Co potřebuje vaše dítě do mikrojeslí

Dítě bude potřebovat zejména:

- oblečení do herny, příp. zástěrku na výtvarnou činnost,

- na přezutí: bačkory s bílou podrážkou,

- na spaní: pyžamo, příp. oblíbeného plyšáčka,

- na ven: oblečení a obuv odpovídající aktuálnímu počasí,

- papírové plenky, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky,

- kartáček na zuby a zubní pastu,

- náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, triko s dlouhým rukávem, triko s krátkým rukávem, kalhoty, mikinu),

- náhradní obuv na ven (např. holinky)

- krabičky na oběd.

Ve Všestarech, dne 1. 9. 2018