Zásady ochrany osobních údajů

24.05.2018

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") vám poskytujeme informace o tom, jak Obec Všestary, resp. Mikrojesle Všesličky získávají a zpracovávají osobní údaje. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení EU").

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce https://www.vseslicky.webnode.cz/.

Naše mikrojesle důsledně dbají na to, aby osobní údaje dětí ani zákonných zástupců nebyly předávány třetím osobám bez zákonného důvodu. Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Pokud by vám nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou níže.

SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Obec Všestary, Všestary 35, Všestary 503 12, IČO 00269760, resp. pracoviště Mikrojesle Všesličky, Všestary 94, Všestary 503 12 (dále jen "mikrojesle")

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Chládková, manažerka projektu, mail: vseslicky@gmail.com.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v rozsahu, který nám nařizuje zákon, či které vyžaduje poskytovatel dotace, díky níž můžeme svůj provoz financovat (projekt EU - Operační program zaměstnanost). Případně zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu zákonných zástupců.

Jedná se o následující způsoby zpracování a níže uvedené účely:

1) Údaje zpracovávané na základě zákona či vyžadované poskytovatelem dotace

Níže vám poskytujeme základní výčet kategorií osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat proto, že nám tuto povinnost ukládá zákonný předpis (či podmínky dotace) a vyžadují po nás, abychom tyto osobní údaje měli k dispozici. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme ani nebudeme vyžadovat váš souhlas.

 • Evidence dětí zpracovávaná za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí a pro účely kontroly podmínek poskytování péče poskytované příjemci (Řídící orgán, Krajská hygienická stanice, Inspektorát práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí):

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte, rodné číslo dítěte

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,

d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v mikrojeslích pobývá,

e) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte vč. kopie kartičky zdravotní pojišťovny,

f) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),

g) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích a potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře;

h) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

i) údaje o rozumovém a jiném vývoji dítěte (v rámci dotazníku vstupních informací o dítěti)

 • Docházka dětí poskytovaná MPSV a Řídícímu orgánu:

a) jméno a příjmení,

b) záznamy o přesné docházce dětí v konkrétní dny ve formě elektronického docházkového systému či v papírové podobě podepsané zákonným zástupce dítěte

 • Evidence údajů o zákonných zástupcích poskytované příjemci (Řídící orgán, Krajská hygienická stanice, Inspektorát práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí):
 • Jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje - e-mail, telefon
 • Údaj o postavení zákonného zástupce na trhu práce (nezaměstnaný, zaměstnaný - pak údaje o zaměstnavateli a druhu pracovního poměru, OSVČ - potvrzení správy sociálního zabezpečení obsahující i rodné číslo, účastník rekvalifikačního kurzu)
 • Evidence údajů o osobách pověřených k vyzvedávání dětí poskytované příjemci (Řídící orgán, Krajská hygienická stanice, Inspektorát práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí):
 • Jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje - e-mail, telefon, číslo občanského průkazu

2) Informace zpracovávané na základě souhlasu

 • Pokud mikrojeslím zákonný zástupce udělí písemný souhlas (přičemž je umožněno samozřejmě vyjádřit či nevyjádřit svůj souhlas samostatně pro každý z níže uvedených účelů), pak budou mikrojesle oprávněny:
 • pořídit fotografické/video záznamy dětí zobrazující účast a průběh konaných aktivit s dětmi a tyto záznamy využít pro prezentaci mikrojeslí způsobem odsouhlaseným v uděleném souhlasu (záznamy jsou uveřejňovány bez uvedení jména dítěte);
 • zveřejnit výtvarné výrobky dětí na nástěnce v objektu mikrojeslí s uvedením jména a příjmení dítěte a na případných výstavách uspořádaných pro rodiče dětí.
 • Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.
 • Pokud byste nám souhlas neudělili, nemá tato skutečnost vliv na péči o vaše dítě. Jediným důsledkem bude to, že ohledně dítěte nebudou uveřejňovány/zpřístupňovány žádné informace, které si nepřejete.
 • Případně udělený souhlas je platný na dobu trvání uzavřené smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v mikrojeslích (nebo do jeho odvolání).
 • Pokud budou mikrojesle organizovat aktivity pro děti, které zajišťují externí poskytovatelé, jako např. lyžařské kurzy, plavecké kurzy apod., vyžádají si vždy ad hoc souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na této aktivitě. Pokud bude zákonný zástupce s účastí na této aktivitě souhlasit, jsou mikrojesle oprávněny předat tomuto poskytovateli identifikační údaje dítěte, pokud je to nezbytné pro zajištění úhrady za tuto aktivitu či pro jiné oprávněné důvody.

3) Uzavírání a plnění ostatních smluvních vztahů

Pro řádné fungování mikrojeslí potřebujeme uzavírat některé smluvní vztahy, jako např. s pronajímatelem prostor, pojišťovnou, externím poskytovatelem účetních služeb, poskytovatelem poradenských služeb v oblasti dotací, poskytovatelem právních služeb, některých IT služeb, poskytovatelem externích aktivit - např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (zpravidla jen identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);
 • plnění povinností z právních předpisů ve vztahu k účetním a daňovým povinnostem (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

4) Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi mikrojeslemi a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní identifikační údaje, údaje o sporném vztahu, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu našich mikrojeslí v souladu s čl. 21 Nařízení EU, a to zasláním námitky na mail vseslicky@gmail.com. Případnou námitkou se budeme zabývat v souladu Nařízením EU. Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy našich mikrojeslí při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

5) Kamerové záznamy

Mikrojesle nepoužívají kamerové systémy se záznamem.

6) Soubory cookies

Webové stránky https://vseslicky.webnode.cz využívají cookies.

Webový rezervační systém na adrese https://vseslicky.webooker.eu využívá cookies.

Na našich stránkách je integrován plugin sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plugin se na našich stránkách zobrazí jako logo Facebooku .

Přehled o pluginech na Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při navštívení našich stránek, vytvoří plugin přímo spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak přímá informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" zatímco jste přihlášeni na vašem Facebookovém účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit naše stránky k vašemu uživatelskému účtu. Podotýkáme, že my jako poskytovatelé stránek nezískáváme žádný obsah z přenášených dat, tak jako z použití Facebooku. Další informace naleznete v ochraně osobních údajů na stránkách firmy Facebook pod https://de-de.facebook.com/policy.php.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat, protože nám tuto lhůtu stanovují právní předpisy. Jakmile pomine účel zpracování, osobní údaje jsou vymazány/skartovány.

Ohledně osobních údajů dětí a zákonných zástupců (pověřených osob k vyzvedávání dětí), které zpracováváme z důvodu toho, že tento rozsah stanovují dotační podmínky (viz výše), máme povinnost podle dotačních podmínek tyto údaje archivovat po dobu 10 let od ukončení dotačního projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěreční platby).

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, zpracováváme osobní

údaje po dobu jeho platnosti, maximálně vždy do jeho odvolání. Po jeho odvolání nejsou nadále osobní údaje zpracovávány.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů (prokazatelnost udělení souhlasu) po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř mikrojeslí a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytně nutné nebo nemáme-li k takové možnosti váš souhlas. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovateli služeb, poradenských služeb v oblasti dotací, právních služeb, některých IT služeb, externích aktivit - např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

V takovém případě jsou s těmito subjekty - zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány zpracovatelům mimo EU.

Sami nám poskytujete některé dokumenty, které vyžadujeme (jako např. potvrzení Úřadu práce, potvrzení ČSSZ, potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, potvrzení o studiu). Spolu s dalšími dokumenty, jako jsou např. záznam o docházce dětí, monitorovací listy podpořené osoby, jsou tyto dokumenty ukládány na server MPSV do systému ISKP 14+. Kromě toho se průběžně po dobu 32 měsíců (= doba trvání dotace) doplňují na server MPSV do systému IS ESF 2014+ údaje o podporované osobě (= rodič dítěte nebo osoba, která o něj pečuje). Pokud bychom tyto informace MPSV neposkytovali, nemohli bychom získat dotaci nezbytnou pro provoz mikrojeslí.

Některé orgány státní správy a kontrolní orgány jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat osobní údaje (např. Policie ČR, MPSV, Krajská hygienická stanice). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mikrojesle mají vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, který zahrnuje zejména pravidla určující:

 • ukládání dokumentů do zabezpečených prostorů,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů v minimalizovaném rozsahu a pro předem definované účely a doby zpracování,
 • povinnost všech zaměstnanců zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • povinnosti neposkytovat údaje třetím osobám bez právního důvodu,
 • ochranu osobních údajů při práci s IT technikou.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uložených dokumentů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje-li spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Mikrojesle neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků).

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naše mikrojesle, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte určenou osobu (viz výše).

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.

V takových případech můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.